fbpx

Contoh Soalan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 | Panduan Rujukan Peperiksaan Online

Senarai Kandungan

Tahniah jika anda terpilih untuk menduduki peperiksaan online Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 yang akan diadakan pada 3 September ini. Kami akan berikan panduan untuk anda bagaimana membuat persediaan exam yang betul. 

Selepas anda membaca artikel ini, anda akan faham mengenai 3 perkara iaitu:

 • Skop Soalan Pengetahuan Am. Anda tak akan lari fokus sebenar jika tahu skop pengetahuan am;
 • 4 Jenis Kemahiran Matematik. Penting sebab anda dinilai berdasarkan kemahiran-kemahiran ini;
 • Pecahan Seksyen C EnglishGrammar dan Pemahaman Teks yang wajib anda dikuasai.

Penerangan akan disertakan dengan contoh soalan agar mudah difahami. Tidak kira anda calon baru atau lama, maklumat ini penting untuk membantu anda membuat persediaan yang sistematik.

Sebelum itu, download 60 Contoh Soalan Pegawai Teknologi Maklumat F41. Masukkan nama dan alamat email anda, kemudian tekan button download.

TIPS: Setiap seksyen soalan mempunyai penilaian tersendiri. Fahamkan apa tujuan penilaian tersebut dilakukan supaya anda dapat membuat persediaan yang baik.

Penerangan Format Peperiksaan

Format peperiksaan kali ini akan melibatkan 3 seksyen utama secara berasingan iaitu:

 • Seksyen A : Pengetahuan Am
 • Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah
 • Seksyen C : Kefahaman Bahasa Inggeris

Seksyen A Pengetahuan Am

Seksyen A mengandungi 50 soalan berkaitan pelbagai bidang seperti:

 • Hal Ehwal jawatan Pegawai Teknologi Maklumat;
 • Pentadbiran awam & Keselamatan Negara;
 • Perlembagaan & Undang-Undang;
 • Kewangan & Ekonomi;
 • Sains & Teknologi Maklumat;
 • Sukan, Modal Insan & Sosial;
 • Isu-isu / perkembangan semasa.

Soalan direka untuk menilai tahap pengetahuan am anda terhadap jawatan yang dipohon, struktur pentadbiran negara dan kesedaran tentang hal ehwal semasa.

Anda perlulah ambil tahu banyak perkara kerana skop pengetahuan am sangat luas atau tidak terarah kepada satu-satu topik.

Bagaimanapun, anda tidak perlu bimbang. Soalan pengetahuan am yang ditanya hanya umum (basic) dan bukan topik mendalam (advance).

Contoh Soalan Pengetahuan Am

Contoh 1:

Berikut adalah algorithma kriptografi keselamatan yang terdapat di pasaran kecuali

A. DESB. SHAC. RSAD. SSL/TLS

Jawapan : D

Contoh 2:

Seseorang yang ditahan di bawah Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985, akan ditahan di

A. Institusi Penjara, Jabatan Penjara Malaysia.B. Pusat Pemulihan Akhlak, Jabatan Penjara Malaysia.C. Tempat Tahanan Perlindungan, Jabatan Penjara Malaysia.D. Institusi Pemulihan Dadah, Jabatan Penjara Malaysia.

Jawapan : B

Contoh 3:

Berikut merupakan komponen yang terdapat dalam badan eksekutif berdasarkan struktur pentadbiran negara KECUALI

A. KabinetB. Majlis TertinggiC. Mahkamah TinggiD. Yang Dipertua Negeri

Jawapan : C

Contoh 4:

Matawang Malaysia ditetapkan kepada ringgit pada bulan Ogos 1975 dan simbol “RM” digunapakai sejak Disember 1992. Apakah maksud perkataan ‘ringgit’?

A. BergerigiB. RataC. BernilaiD. Menaik

Jawapan : C

Contoh 5:

Komponen asas komputer terdiri daripada empat bahagian iaitu Peranti Input, Peranti Output, Unit Storan atau Unit Ingatan dan Unit Pemprosesan.

Tetikus merupakan contoh bagi

A. Unit StoranB. Peranti InputC. Peranti OutputD. Unit Pemprosesan

Jawapan : B

Seksyen B Daya Menyelesaikan Masalah

Seksyen B melibatkan pengiraan dan penyelesaian masalah matematik. Anda dinilai berdasarkan 3 kemahiran iaitu Kemahiran Logik, Interpretasi Data dan Konsep Matematik.

Dalam seksyen ini, tahap kesukaran soalan berbeza-beza. Ada soalan senang dan ada yang perlukan masa untuk berfikir. Bagaimanapun, soalan hanya merangkumi silibus SPM.

Ramai calon mengeluh tak cukup masa bila berhadapan seksyen ini. Jadi, anda kena menjawab soalan dengan cepat dan tepat.

Kita lihat pecahan soalan berdasarkan 3 kemahiran matematik yang harus dikuasai sebelum menduduki peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat;

(i) Kemahiran Logik

Anda perlu menggunakan kepintaran dalam memerhati dan berfikir untuk jawab soalan di bahagian ini.

Biasanya soalan akan mengandungi rajah atau penyelesaian masalah. Aplikasikan maklumat yang diberi dan pilih jawapan yang tepat.

Contoh Soalan Kemahiran Logik

Contoh 1:

Apakah nilai R yang paling sesuai?

6886

6552

R

6110

8866

6255

3632

6101

A. 6323B. 6233C. 6322D. 6332

Jawapan : D

Teknik menjawab:

Lihat kumpulan nombor first row bermula digit 6. Digit ke-2 dan ke-3 adalah nombor yang sama. Kesimpulannya, digit ke-2 dan ke-3 memiliki corak sama antara kumpulan nombor. Jawapan tepat ialah 6332.

Contoh 2:

Purata umur P, Q dan R ialah 16 tahun. Umur P dan Q adalah sama. Berapakah umur P jika umur R ialah 12 tahun?

A. 12B. 14C. 16D. 18

Jawapan : D

Teknik menjawab:

(P + Q + 12) / 3 = 16;P + Q + 12 = 16 x 3;P + Q + 12 = 48;P + Q = 48 – 12;P + Q = 36;Jika P dan Q adalah sama, maka umur kedua-duanya ialah 18 tahun.

(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Anda akan diberikan data seperti graf atau jadual, kemudian soalan perlu di analisis untuk mendapatkan jawapan. Anda perlu kira, congak dan membuat unjuran melalui data yang diberikan.

Contoh Soalan Menginterpretasi Data

Contoh:

Jadual berikut menunjukkan bilangan pengunjung ke sebuah taman tema pada cuti Hari Malaysia tahun lepas. Sekiranya seorang pengunjung dipilih secara rawak, cari kebarangkalian pengunjung yang dipilih adalah seorang kanak-kanak.

Bil. Pengunjung

Lelaki

Perempuan

Dewasa

52

68

Kanak-kanak

104

136

A. 1/3B. 2/3C. 1/4D. 2/4

Jawapan : B

Teknik menjawab:

Jumlah pengunjung = 52 + 68 + 104 + 136 = 360 orang;Jumlah pengunjung kanak-kanak = 104 + 136 = 240 orang;Kebarangkalian pengunjung kanak-kanak dipilih = 240/360 = 2/3.

(iii) Konsep Matematik

Soalan-soalan di bahagian ini lebih kepada asas matematik dan logik yang mencakupi silibus PMR/PT3 hingga SPM. Anda perlu memahami beberapa konsep dan istilah matematik seperti pecahan, peratus, jarak dan masa, pertukaran unit dan banyak lagi.

Contoh Soalan Konsep Matematik

Contoh:

8 pasukan bola sepak mengambil bahagian dalam sebuah pertandingan. Jika perlawanan diadakan secara liga (setiap pasukan mesti bertemu antara satu sama lain) berapakah jumlah permainan yang akan dilangsungkan dalam pertandingan tersebut?

A. 28B. 49C. 56D. 62

Jawapan : A

Teknik menjawab:

8 pasukan mengambil bahagian di mana setiap pasukan mesti bertemu antara satu dengan lain. Oleh itu, setiap pasukan perlu bermain sebanyak 7 kali. Ini bermakna terdapat 56 (8 x 7) permainan. Tetapi, setiap pasukan bertemu dengan pasukan lain hanya sekali, untuk mengelakkan pengiraan dua kali maka jumlah permainan ialah (8 x 7) / 2 = 28.

TIPS: Berdasarkan pemerhatian kami, soalan Daya Menyelesaikan Masalah boleh dipecahkan kepada 4 bahagian iaitu Penyelesaian Masalah, Menginterpretasi Data, Soalan Matematik dan Pemerhatian Logik (lebih kurang IQ test). Anda boleh belajar lebih mendalam pecahan ini dalam Rujukan Khas Pegawai Teknologi Maklumat Gred M41.

Seksyen C Kefahaman Bahasa Inggeris

Tahap kefahaman Bahasa Inggeris akan diuji dalam seksyen ini. Anda akan diuji dalam pecahan berikut:

 • Pengertian dan Kefahaman Esei Bahasa Inggeris
 • Tatabahasa (Grammar) Bahasa Inggeris

Anda diberikan sebuah petikan esei (english,) soalan kefahaman dan pilihan jawapan. Petikan mungkin pendek atau panjang. Bilangan soalan antara 5-8 untuk uji kefahaman anda tentang petikan tersebut.

Anda juga akan diuji penggunaan tatabahasa Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Conjunction, Interjection, Preposition dan lain-lain. Ingat kembali tak pelajaran grammar Bahasa Inggeris.

Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris

Contoh 1:

All of the sentences with collective nouns below are correct except for..

A. Mark and Matt saw a hive of bees.B. The dealer dealt a pack of cards.C. A group of lions was captured in the jungle.D. The police managed to catch a bunch of crooks during the night raid.

Jawapan : D

Read and Answer (Contoh 2 & 3)

There are two distinct species of elephant in the world, the Asiatic and the African. The Asiatic elephant is the one most frequently seen in zoos and circuses as it is easily tamed. African elephants are rarely seen in captivity. It is well known by sight from photographs and films of African Safaris.

Four races of the Asiatic elephant are recognized: The Indian or Burman, the Ceylonese, the Malayan, and the Sumatran. All these are very familiar and differ from the African elephant is taller and more lanky animal than the Asiatic. It is easily recognized by the large ears and segmented trunk.

Contoh 2:

The four races of the Asiatic elephants are: –

A. African, Ceylonese, Malayan and SumatranB. Malayan, Burman, Ceylonese and SumatranC. Indian, Burman, Malayan and CeyloneseD. Asiatic, Indian, Ceylonese and Malayan

Jawapan : B

Contoh 3:

Which statement is false?

A. African elephant has larger ears and longer trunks.B. Asiatic elephants are smaller in size compared to the African elephants.C. The African elephants are easily tamed.D. There are two distinct species of elephant in the world.

Jawapan : C

Tips #1 : Kuasai Topik Pengetahuan Am!

Untuk menjawab soalan Pengetahuan Am dengan baik , anda perlu banyak membaca dan peka isu-isu semasa. Soalan tak ditanya secara mendalam tapi difikirkan perlu diketahui oleh seorang siswazah.

Jadi, anda hanya perlu ambil tahu secara umum sahaja tetapi hendaklah meluas. Melalui analisis kami, terdapat beberapa pecahan soalan skop pengetahuan am. Antara pecahan-pecahan berikut ialah:

 • Soalan berkaitan jawatan (PENTING!)
 • 8 bidang utama dalam perkhidmatan Pegawai Tadbir Diplomatik.
 • Fahami fungsi-fungsi dan peranan PTD dalam kementerian dan jabatan kerajaan.
 • Kebiasaannya, skop yang ditanya juga berkaitan tugas dan jawatan.
 • Struktur Pentadbiran Negeri dan Pusat
 • Ia adalah pengetahuan asas kakitangan kerajaan. Bakal penjawat awam harus tahu berkaitan maklumat ini. Antaranya adalah perbezaan pentadbiran negeri dan pusat dan lain-lain.
 • Untuk rujukan ini, boleh buat rujukan tambahan melalui buku Pengajian Am ataupun ‘Malaysia Kita’.
 • Isu Nasional
 • Berkaitan dengan isu semasa. Menguji kepekaan calon dengan perkembangan semasa dalam Negara.
 • Pernah ditanya mengenai Vaksin Covid-19 dan Proklamasi Darurat dalam exam SPA baru-baru ini.
 • Dasar Pentadbiran Negara
 • Lebih fokus kepada pelaksanaan dasar kerajaan. Contoh asar Pengangkutan Negara (2019-2030).
 • Peka kepada inisiatif kerajaan seperti PERMAI yang diumum kerajaan pada Januari lepas atau PENJANA.
 • Tarikh/Sejarah dan Fakta Penting
 • Soalan pecahan ini dah lama tak keluar dalam exam SPA tapi telah diselitkan semula dalam exam baru-baru ini.
 • Seperti biasa tiada bacaan spesifik untuk topik sejarah/fakta ini melainkan ia hanyalah pengetahuan umum.
 • Lain-lain di luar skop
 • Ini salah satu faktor menyebabkan anda tergelincir. Anda tidak boleh pakai logik akal dalam pecahan ini. Ia adalah fakta yang harus diketahui.
 • Selalunya ianya bersangkutan dengan tarikh peristiwa penting yang besar dan juga fakta penting dalam negara.
 • Persediaan untuk pecahan ini hanyalah melalui pembacaan dan pengetahuan umum anda. Mungkin anda boleh lihat sedikit sebanyak penganjuran sukan Olimpik Tokyo; di mana dan tahun berapa; sekadar memberi cadangan.
 • Baca maklumat berkenaan di bawah:
 1. 1Inisiatif PENJANA & PRIHATIN
 2. 2Covid-19, Vaksin & Ivermectin
 3. 3Konflik Israel Palestin

Tips #2 : Buat Latih Tubi Berulang Kali!

Seperti yang diterangkan di atas, seksyen Daya Menyelesaikan Masalah direka untuk menilai kemampuan anda berfikir secara logik dan menyelesaikan masalah.Kebanyakan calon mengeluh tidak cukup masa bila berhadapan seksyen ini. Namun, itulah penilaiannya. Anda perlu menjawab soalan dengan pantas dan betul.Secara purata anda memiliki masa seminit untuk menjawab 1 soalan. Jadi, kecekapan mengira adalah penting.

 1. 1Buat banyak latih tubi dengan soalan-soalan exam yang lepas;
 2. 2Cari set-set soalan yang khusus dalam penyelesaian masalah;
 3. 3Jawab soalan yang ringkas dan senang dulu (semasa exam);
 4. 4Jika masa nak tamat, Tembak jawapan. Jangan biar kosong.

Ini senarai topik lazim Matematik (Daya Menyelesaikan Masalah) yang perlu difahamkan formulanya dan cara penyelesaian:

 • Pecahan dan Peratus
 • Persamaan Linear
 • Kecerunan, m
 • Persamaan Kuadratik
 • Pemfaktoran
 • Luas dan Perimeter
 • Isipadu Bongkah
 • Min, Median, Mod
 • Kebarangkalian

TIPS: Soalan Daya Menyelesaikan Masalah berdasarkan silibus peringkat SPM tetapi bukannya semua bab. Jangan buang masa ulangkaji semua bab! Bab-bab yang lazim keluar dalam exam ada ditunjukkan dalam Rujukan khas Pegawai Teknologi Maklumat F41.

Tips #3 : Fahamkan Penggunaan Grammar!

Seksyen C ibarat seperti seksyen bonus. Ia paling mudah kalau dibandingkan seksyen A & B. Anda perlu tahu cara menggunakan grammar yang betul.

Soalan-soalan sekadar ingin menilai tahap kefahaman English dan cara menggunakan grammar yang betul. Fahamkan pecahan-pecahan grammar berikut:

 • Pronoun (Kata Ganti)
 • Noun (Kata Benda)
 • Verb (Kata Kerja)
 • Adjective (Kata Sifat)
 • Adverb (Kata Keterangan)
 • Determiner
 • Preposistion (Kata Depan)
 • Conjunction (Kata Hubung)

Pemahamam keseluruhan petikan teks penting untuk soalan esei. Baca dan lihat idea keseluruhan esei tersebut dan mula menjawab soalan objektif yang sekadar ingin menilai kefahaman anda.

Markah Lulus Peperiksaan Berapa?

Ini pertanyaan lazim kebanyakkan calon yang akan menduduki peperiksaan. Tidak ada penerangan jelas cara permarkahan dibuat dalam peperiksaan online Pegawai Teknologi Maklumat F41. Bagaimanapun, pihak SPA memberikan garis panduan bagaimana prestasi calon diukur:

Peperiksaan ini melibatkan tiga (3) seksyen berasingan. Calon perlu tunjukkan prestasi yang baik untuk semua kertas. Jika prestasi yang baik hanya dipamerkan pada satu (1) seksyen sahaja, maka keseluruhan prestasi calon kurang memuaskan. Bagaimanapun, jika calon mendapat markah yang baik bagi setiap seksyen, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon dinasihatkan tidak fokus kepada seksyen tertentu.

Rujukan Khas Exam Pegawai Teknologi Maklumat F41

Untuk mudahkan anda membuat ulangkaji peperiksaan dengan pantas menggunakan sumber rujukan lengkap, pihak Infokerjaya akan mengeluarkan sebuah rujukan khas untuk peperiksaan ini!

Seperti yang anda tahu, kesibukan menjadi punca untuk dalam membuat persediaan. Nak mengikuti perbincangan dalam group WhatsApp atau Telegram pun adakalanya sampai tak sempat.

Tambahan lagi, maklumat yang dikongsi dalam group ini juga kemungkinan kurang tepat kerana perkongsian dilakukan oleh mereka yang kurang pengetahuan serta pengalaman. Ia boleh menyebabkan kefahaman anda tersasar!

Untuk makluman, pihak Infokerjaya telah menyediakan rujukan khas exam SPA sejak tahun 2009. Setiap kali peperiksaan dibuat, nota penerangan dan contoh soalan dibuat berdasarkan format terkini.

Pengalaman sedekad menjadi sandaran pihak Infokerjaya menyediakan rujukan khas yang bersesuaian!

Rujukan Khas Pegawai Teknologi Maklumat F41

Let the pictures tell the story…

Ini sebahagian calon yang melalui pengalaman gembira bersama Tim Infokerjaya sebelum ini:

Rujukan Khas Tim Infokerjaya BUKAN Untuk Semua!

Jika exam Pegawai Teknologi Maklumat F41 adalah exam pertama anda dan tak tahu nak prepare apa, kami syor anda dapatkan rujukan khas Tim Infokerjaya untuk bahan ulangkaji.

Fikirkanlah, kekosongan jawatan yang dibuka untuk 133 tetap dan 150 simpanan. Calon yang dipanggil exam mungkin mencecah 30 ribu orang (berdasarkan statistik exam lepas).

Bagaimana anda nak bersaing dengan puluhan ribu orang calon ini?

Justeru, lulus peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 adalah keutamaan anda. Dalam rujukan khas Tim Infokerjaya ini, anda akan mendapat bahan ulangkaji seperti berikut:

 • Huraian Format Tekini (2021) – Huraian terperinci pecahan format soalan setiap seksyen supaya anda jelas dan faham bentuk soalan;
 • Nota Ringkas & Formula Matematik – Nota pengetahuan am & penerangan setiap seksyen. Tak perlu dah cari buku lain. Lagipun, tak semua bab keluar;
 • 90 Contoh Soalan & Jawapan – 30 seksyen A, 30 seksyen B dan 30 seksyen C khas untuk memahirkan diri menjawab soalan peperiksaan sebenar nanti;
 • Kemaskini Percuma 3 Tahun – Ini tawaran khas Tim Infokerjaya. Anda tak perlu beli jika terima panggilan exam yang sama pada masa akan datang!

Dalam kata lain, Rujukan Khas Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 ini dapat jimatkan masa ulangkaji, berorientasi latihan pengukuhan dan membantu anda menguasai soalan exam online.

Untuk info lanjut rujukan, sila join channel Telegram di bawah. Kami akan kongsikan pelbagai info peperiksaan, tips dan contoh soalan dalam channel berkenaan.

Rumusan

Kami yakin dengan persediaan yang betul dan cukup untuk peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 kali ini, anda boleh tersenyum melihat soalan sebenar exam nanti.

Perasaan takut dan gelabah akan hilang kerana anda tahu mengenai konsep soalan. Siapkan diri untuk belajar dengan lebih banyak dan buat banyak soalan latih tubi.

Anda dinasihatkan supaya cuba mendapatkan markah terbaik! Jika lulus, peluang ke peringkat temuduga akan cerah seterusnya menjawat jawatan yang diidamkan selama ini.

“Selamat Maju Jaya”

© 2022 Soflyy. All rights reserved.